Gately Dining Table | IATESTA STUDIO

Gately Dining Table

IATESTA STUDIO

Size: 80"W x 54"D x 30"H
Finish: M203 / Cardiff